Voorwaarden

Inhoudsopgave:

Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 4 - Het aanbod
Artikel 5 - De overeenkomst
Artikel 6 - Herroepingsrecht
Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en de kosten daarvan
Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 11 - De prijs
Artikel 12 - Nakoming en extra garantie
Artikel 13 - Levering en uitvoering
Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 15 - Betaling
Artikel 16 - Klachtenregeling
Artikel 17 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan ​​onder:

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Citysaurus Amsterdam BV handelend onder de naam Dutch Masters Shop gevestigd op Weteringschans 2, 1017 SG, Amsterdam, telefonisch bereikbaar op telefoonnummer +31 20 226 90 94 en per mail te bereiken middels mailadres contact@dutchmastershop.com, ingeschreven bij Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer 78348242 met BTW-identificatienummer NL861359434B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn om te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk mogelijk worden om gezonden te worden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan de afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op bepaalde wijze dat deze deur de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kennis kunnen worden genomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze ondergronds gezonden zullen worden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van gelijktijdige toepassing en kan de consument zich in geval van alternatieve voorwaarden beroepen op de bepaling die voor hem het meest gunstig is .

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte looptijd heeft van onder voorwaarden geschiedt, wordt dit aanbod in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende om een ​​goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de gebruiksondernemer van afbeeldingen maakt, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of waarschijnlijke fouten in het aanbod om de ondernemer niet te binden.
 3. Elk aanbod bevat relevante informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de beslissing van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van beslissen door de consument van het aanbod en het voldoet aan de tussentijdse voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs een elektronische weg heeft, heeft de ondernemer zich onverwijld langs de elektronische weg de ontvangst van de beslissing van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze beslissing niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, slagen de ondernemer passende technische en sluitende maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van gegevens en zorgen voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen van de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, uitgaande van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoorde aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op de grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij betrouwbaar een beslissing van aanvraag tot vernietiging van de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst van digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op bepaalde wijze dat deze deur van de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 1. In het geval van een duurzame transactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product ontvangt, van:

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het vermoeden is dat de consument het product slechts mag overnemen en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou kunnen doen.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product dat het gevolg is van een manier van omgaan met het product dat verder gaat dan toegestaan ​​in lid 1.
 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en de kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktijd door middel van het modelformulier voor herroeping of andere ondubbelzinnige wijze van de ondernemer.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de volgende dag op de in lid 1 suggestieve melding, stuurt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer het product zelf af te halen heeft aangeboden. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd verstreken is.
 3. De consument heeft het product teruggestuurd met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte nauwkeurige en duidelijke instructies.
 4. Het risico en het bewijslast voor de juiste en tijdige overname van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt ​​de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de niet-ondernemer heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer de kosten zelf te dragen heeft, heeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
 6. Indien de consument herroept na eerst actief te hebben geleid tot het uitvoeren van de dienst van de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed is voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume van bepaalde hoeveelheid begonnen tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat deel van de verbintenis dat de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
 7. De consument draagt ​​geen kosten voor de uitvoering van diensten van de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed zijn voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume van hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien
 1. De consument draagt ​​geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:

Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding een ontvangstbevestiging.
 2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het onderliggende product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Als de ondernemer het product zelf aanbiedt om te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welke tijd eerder valt.
 3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De korting is gratis voor de consument.
 4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkope standaardlevering, moet de ondernemer de aanvullende kosten voor de duurdere methode niet terugbetalen.

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de volgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, geleidelijk voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kan voordoen
 2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt een verkoopmethode begrepen waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid persoonlijk aanwezig is te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de Succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af ​​te nemen;
 3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
 1. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaald gegeven van de periode van uitvoering wordt geleverd en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;

Artikel 11 – De prijs

 1. Gedurende de periode in het aanbod worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behouden prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten van diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat bovenliggende prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan ​​indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen van bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan ​​indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
 1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 12 – Nakoming overeenkomst en extra garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod aangekondigde specificaties, aan de minimale eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de conforme bestaande wettelijke bepalingen en /van overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en voortkomend die de consument op grond van de concurrent tegenover de ondernemer kan gelden indien de ondernemer tekortschiet in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 3. Onder extra garantie wordt elke verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur van de producent verstaan, waarin deze aan de consument bepaalde rechten van gedeeltelijk toekent die verder gaan dan waartoe deze verplicht is in het geval dat hij tekortschiet in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst .

Artikel 13 – Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootste mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het nemen van ontvangst en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot levering van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer heeft bereikt.
 3. Met vooraf van het volgende in artikel 4 van deze algemene voorwaarden wordt vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraagd is, of indien een bestelling niet is ingediend, dan kan slechts een gedeeltelijke gedeeltelijk worden uitgevoerd, de consument volgt uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling heeft geplaatst. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op enige rechtvaardiging.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument heeft betaald onverwijld terugbetalen.
 5. Het risico van schade en/of vermissing van producten neemt af bij de ondernemer tot het moment van levering aan de consument van een vooraf geselecteerde en aan de ondernemer bekende vertegenwoordiger, tenzij anders wordt overeengekomen.

Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die overeenkomst tot het overeengekomen afleveren van producten (elektriciteit daaronder) van diensten, te allen tijde opzeggen met vooraf overeengekomen beloftesregels en een opzegtermijn van tien hoogste maand.
 2. De consument kan een overeenkomst hebben voor een bepaalde tijd is aangegaan en die deels tot het afgesproken afleveren van producten (elektriciteit daaronder) van diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met een gegarandeerde overeengekomen beloftesregels en een opzegtermijn van tien hoogste één maand.
 3. De consument kan de in de vorige leden geïdentificeerde overeenkomsten vinden:

Verlengen:

 1. Een overeenkomst die voor een bepaalde tijd is aangegaan en die vervanging tot het geregelde afleveren van producten (elektriciteit daaronder verwachte) van diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

Duur:

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van tien hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 15 – Betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen in de overeenkomst van aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktijd, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In het geval van een overeenkomst tot het samenvoegen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer de vooruitbetaling bedongen is, kan de consument geen enkel recht doen om de uitvoering van de voorafbetaling van de dienst(en) aan te gaan, voordat de bedongen vooruitbetaling is voltooid.
 3. De consument heeft de plicht om bevestigdheden in verstrekte of gewijzigde betalingsgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 4. Indien de consument niet regelmatig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om gedeeltelijk aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze termijn van 14 dagen, over het nog verschuldigde bedrag van de verschuldigde wettelijke rente en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de volgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan tien voordele van de consument afwijken van kleinere bedragen en percentages.

Artikel 16 – Klachtenregeling

 1. De ondernemer heeft een voldoende bekende klachtenprocedure behandeld en de klacht behandeld op basis van deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen de tijd komen nadat de consument de gebreken heeft vastgesteld, volledig en duidelijk omschreven zijn ingediend door de ondernemer.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst ontvangen. Als een klacht een verstrekte verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer gedetailleerd antwoord kan verwachten.

Artikel 17 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet tien nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op bepaalde wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Button details
Bedankt! Uw inzending is ontvangen!
Oeps! Er is iets misgegaan bij het verzenden van het formulier.